Korpoludek

Towarzysze, obywatele ludu pracujący stolicy

Korpoludek przede wszystkim wyszukuje w sieci i tłumaczy słowa. Dostępne jest tłumaczenie z języka polskiego na angielski i odwrotnie. Znalezione słowo można zapisać w aplikacji. Lista tłumaczeń wykorzystywana jest przez moduł testera dzięki któremu można utrwalić znaczenie słów (obrazek ilustruje okienko Testera)

Po uruchomieniu aplikacja minimalizuje się do paska zadań. Kolor ikony sygnalizuje stan aplikacji. Ikona zielona oznacza stan aktywny – monitorowanie schowka systemowego. Skopiowanie słowa (ctrl+C lub kopiuj z menu) uruchamia wyszukiwanie tłumaczenia i ikona zmienia kolor na niebieski. Kiedy słowo zostanie znalezione pojawia się jego tłumaczenie w postaci powiadomienia systemowego i kolor ikony zmienia się na zielony.

Ikona pomarańczowa oznacza stan uśpienia – nie jest automatycznie uruchamiane szukanie tłumaczenia po skopiowaniu słowa do schowka.

Klikając prawym klawiszem myszy na ikonce aplikacji w pasku zadań pojawia się menu. Zaczynając od góry mamy do dyspozycji następujące funkcje w kolejnych wierszach:

 1. W wierszu pierwszym pojawia się ostatnie tłumaczenie. Lewym przyciskiem myszy uruchamiamy powiadomienie systemowe z obszerniejszym tłumaczeniem. Klikając prawym klawiszem myszy zapamiętujemy słowo na potrzeby Testera.
 2. W tym wierszu możemy wpisać słowo które chcemy przetłumaczyć wówczas uruchamiane jest tłumaczenie analogicznie jak przy kopiowaniu słowa do schowka (nie można tutaj wpisywać polskich liter).
 3. Tutaj uruchamiamy stronę internetową gdzie zostało znalezione tłumaczenie.
 4. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że okienko testera jest zawsze na wierzchu.
 5. Virtual Mouse.
 6. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że aktywne jest monitorowanie schowka systemowego.
 7. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że Tester uruchamiany jest cyklicznie co określoną liczbę minut.
 8.  Uruchomienie Testera.
 9. Ustawienia aplikacji.
 10. Zamknięcie aplikacji.

Okienko właściwości. Można tutaj ustawić częstotliwość z jaką uruchamiany jest cyklicznie Tester. Ustawienie rankingu (Rating Max) określa liczbę poprawnych odpowiedzi po osiągnięciu której słowo zostaje usunięte z listy słów dostępnych dla Testera

Po uruchomieniu okienko Testera wyświetla losowy wyraz z list zapamiętanych tłumaczeń. Każdy wyraz inicjalnie ma przypisany ranking 0. Zielony pasek wizualizuje ranking słowa, który zmienia się w zależności od naszej samooceny znajomości tłumaczenia. Ranking słowa może zmieniać się w zakresie od 0 do wartości ustawionej w aplikacji. Wybranie przycisku lupki przechodzi do strony internetowej gdzie zostało znalezione tłumaczenie. Wybranie przycisku umieszczonego na środku wyświetla tłumaczenie.

Okienko testera z widocznym tłumaczeniem. Znaczenie przycisków od lewej:

 1. Pierwszy przycisk od lewej wybieramy kiedy oceniamy, że nie znaliśmy tłumaczenia wyrazu (ranking wyrazu zmniejszany jest o 1)
 2. Ten przycisk wyświetla losowo kolejny wyraz. Po wybraniu tego przycisku ranking wyrazu nie ulega zmianie.
 3. Ten przycisk wybieramy kiedy oceniamy, że znaliśmy tłumaczenie wyrazu (ranking wyrazu zostaje zwiększony o 1).

Kiedy ranking osiągnie wartość 5 wówczas wyraz wypada z listy tłumaczeń i nie będzie już dostępne dla Testera.

Podwójne kliknięcie w obszarze tłumaczenia powoduje przejście do trybu edycji. W celu zatwierdzenie zmian i wyjście z trybu edycji należy ponownie podwójnie kliknąć. Przycisk kosza usuwa słowo z listy tłumaczeń, nie będzie ono już dostępne dla Testera.